Парични средства, използвани за данъци при източника, дължими върху награди, базирани на акции

Парични средства, използвани за данъци при източника, дължими върху награди, базирани на акции

admin ppks

1950 Posts

191 views

0

Парични средства, използвани за данъци при източника, дължими върху награди, базирани на акции

В допълнение, an "Обяснение на финансовите мерки, различни от GAAP" е приложено към настоящото прессъобщение като приложение А.

Продължение

******************************

WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® и RxList® са сред търговските марки на WebMD Health Corp. или неговите дъщерни дружества.  

WEBMD HEALTH CORP.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАЦИЯТА

 (В хиляди, с изключение на данни за акция, неодитирани)

               
     

Три месеца приключиха

 

Девет месеца приключиха

     

30 септември,

 

30 септември,

     

2014 г

 

2013

 

2014 г

 

2013

                   

Приходи

 143 490 долара

 

 130 937 долара

 

 417 722 долара

 

 369 016 долара

Цената на операциите

56,398

 

53,438

 

163,418

 

151 977

Продажби и маркетинг

32 950

 

32,561

 

99,182

 

94,916

Общи и административни

23,243

 

22,689

 

69,363

 

70,505

Амортизация и амортизация

7,667

 

6,552

 

22,037

 

20 040

Приходите от лихви

19

 

16

 

51

 

54

Разход за лихви

6,171

 

5,833

 

18,515

 

17,497

Загуба на конвертируеми банкноти

 

3,296

 

 

3,296

Други разходи

 

 

 

1,353

                   

Доход преди данъчно облагане

17 080

 

6,584

 

45,258

 

9,486

Предоставяне на данък върху дохода

7,275

 

3,353

 

19,471

 

5,182

Нетен доход

     9 805 долара

 

     3231 долара

 

   25 787 долара

 

$      4304

                   
                   

Нетен доход на обикновена акция:

             

Основен

$       0,26

 

$       0,07

 

$        0,67

 

$       0,09

Разредена 

$        0,23

 

$       0,06

 

$        0,61

 

$       0,09

                   

Среднопретеглени акции в обращение, използвани в 

             

изчисляване на дохода на обикновена акция: 

             

Основен

37 960

 

48,540

 

38,349

 

48,954

Разредена 

45,757

 

50,594

 

46,364

 

50,315

WEBMD HEALTH CORP.

КОНСОЛИДИРАНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 (В хиляди, непроверено)

                   
               
   

Три месеца приключиха

 

Девет месеца приключиха

 
   

30 септември,

 

30 септември,

 
   

2014 г

 

2013

 

2014 г

 

2013

 

Приходи

               
 

Реклама и спонсорство в публичен портал

 117 695 долара

 

 109 608 долара

 

343 110 долара

 

308 829 долара

 
 

Услуги на частен портал

25,795

 

21,329

 

74,612

 

60,187

 
   

 143 490 долара

 

 130 937 долара

 

 417 722 долара

 

 369 016 долара

 
                   

Печалба преди лихви, данъци, непарични

               
 

 и други предмети ("Коригирана EBITDA") (а)

   39 301 долара

 

   31 720 долара

 

 110 484 долара

 

   82 250 долара

 
                   

Лихви, данъци, непарични и други артикули  (б)

               
 

Приходите от лихви

19

 

16

 

51

 

54

 
 

Разход за лихви

(6 171)

 

(5833)

 

(18 515)

 

(17 497)

 
 

Предоставяне на данък върху дохода

(7 275)

 

(3353)

 

(19 471)

 

(5 182)

 
 

Амортизация и амортизация 

(7 667)

 

(6 552)

 

(22 037)

 

(20 040)

 
 

Непарична компенсация, базирана на акции

(8402)

 

(9 471)

 

(24 725)

 

(30 632)

 
 

Загуба на конвертируеми банкноти

 

(3296)

 

 

(3296)

 
 

Други разходи

 

 

 

(1353)

 

 Нетен доход 

     9 805 долара

 

     3231 долара

 

   25 787 долара

 

$      4304

 
                   

(а)

Вижте приложение A-Обяснение на финансови мерки, които не са съгласно GAAP.

   

(б)

Съгласуване на коригираната EBITDA с нетния доход.

   

Продължение

WEBMD HEALTH CORP.

КРАТЕН КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

 (в хиляди)

         
   

30 септември 2014 г

 

31 декември 2013 г

   

(неодитирано)

   

Активи

     

Пари и парични еквиваленти

$                  699 847

 

$                 824 880

Вземания, нето

113,448

 

124,232

Предплатени разходи и други текущи активи

15,091

 

13,243

Отсрочени данъчни активи

12 350

 

13 620

        Общо текущи активи

840,736

 

975,975

         

Имоти и оборудване,  нето

61,238

 

64,884

добра воля

202 980

 

202 980

Нематериални активи, нето

15,048

 

13,834

Отсрочени данъчни активи

33,297

 

38,802

Други активи

25 799

 

29,153

Общата сума на активите

$               1 179 098

 

$              1,325,628

         

Пасиви и собствен капитал

     

Начислени разходи

$                    65 260

 

$                   73 739

Разсрочени приходи

84,247

 

85,148

Задължения от преустановени дейности

1,506

 

1,506

      Общо текущи задължения

151 013

 

160,393

         

2,25% конвертируеми банкноти с падеж 2016 г

252,232

 

252,232

2,50% конвертируеми банкноти с падеж 2018 г

400 000

 

400 000

1,50% конвертируеми банкноти с падеж 2020 г

300 000

 

300 000

Други дългосрочни задължения

20,792

 

22,103

         

Собствен капитал

55,061

 

190 900

         

Общо задължения и собствен капитал

$               1 179 098

 

$              1,325,628

WEBMD HEALTH CORP.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

(В хиляди, непроверено)

               
           
         

Девет месеца приключиха

         

30 септември,

         

2014 г

 

2013

Парични потоци от оперативна дейност:

     
 

Нетен доход

          25 787 долара

 

$          4304

 

Корекции за съгласуване на нетния доход с нетните парични средства, предоставени от

     
 

  оперативни дейности:

     
   

Амортизация и амортизация

22,037

 

20 040

   

Непарична лихва, нето

3,384

 

3,245

   

Непарична компенсация, базирана на акции

24,725

 

30,632

   

Отсрочени данъци върху печалбата

6,791

 

4,592

   

Загуба на конвертируеми банкноти

 

3,296

   

Промени в оперативните активи и пасиви:

     
     

Вземания

10,784

 

6,917

     

Предплатени разходи и други, нето

(2429)

 

(100)

     

Начислени разходи и други дългосрочни задължения

(9 319)

 

(5689)

     

Разсрочени приходи

(901)

 

(5326)

       

Нетни парични средства, предоставени от оперативни дейности

80 859

 

61,911

               

Парични потоци от инвестиционни дейности:

     
 

Парични средства, платени в бизнес комбинация

(3182)

 

 

Покупки на имоти и оборудване

(17 964)

 

(9 901)

 

Приходи от продажба на имоти и оборудване

 

1,381

       

Нетни парични средства, използвани в инвестиционни дейности

(21 146)

 

(8 520)

               

Парични потоци от финансови дейности:

     
 

Приходи от упражняване на опции за акции

35,857

 

19,482

 

Парични средства, използвани за данъци при източника, дължими върху награди, базирани на акции

(31 294)

 

(7 321)

 

Обратно изкупуване на конвертируеми банкноти

 

(101 750)

 

Изкупуване на акции чрез търгове

(97 560)

 

(170 516)

 

Закупуване на собствени акции 

(103 602)

 

(9 023)

 

Прекомерни данъчни облекчения върху награди, базирани на акции

11,853

 

       

Нетни парични средства, използвани във финансови дейности

(184 746)

 

(269 128)

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти

(125 033)

 

(215 737)

Пари и парични еквиваленти в началото на периода

824,880

 

991,835

Пари и парични еквиваленти в края на периода

        699 847 долара

 

     776 098 долара

Продължение

WEBMD HEALTH CORP.

НЕТЕН ПРИХОД НА ОБЩА АКЦИЯ

 (В хиляди, с изключение на данни за акция, неодитирани)

                     
                     
     

Три месеца приключиха

 

Девет месеца приключиха

 
     

30 септември,

 

30 септември,

 
     

2014 г

 

2013

 

2014 г

 

2013

 
                     
 

Числител:

               
 

Нетен доход — Основен

9805 долара

 

$3,231

 

25 787 долара

 

$4,304

 
   

Разход за лихви по 1,50% конвертируеми банкноти, без данък

864

 

 

2,592

 

 
 

Нетен доход — разреден

10 669 долара

 

$3,231

 

$28,379

 

$4,304

 
                     
                     
 

знаменател:

               
 

Среднопретеглени акции — Основни

37 960

 

48,540

 

38,349

 

48,954

 
   

Опции за акции и ограничени запаси

2,113

 

2,054

 

2,333

 

1,361

 
   

1,50% конвертируеми банкноти

5,684

 

 

5,682

 

 
 

Коригирани среднопретеглени дялове след предполагаеми реализации — разредени

45,757

 

50,594

 

46,364

 

50,315

 
                     
                     
 

Нетен доход на обикновена акция:

               
   

Основен

$   0,26

 

0,07 $

 

$   0,67

 

0,09 $

 
   

Разредена

$   0,23

 

 0,06 долара

 

$   0,61

 

0,09 $

 

WebMD Health Corp.

Финансови насоки за годината, завършваща 31 декември 2014 г

(в милиони, с изключение на сумите на акция)

         
     
     
   

Обхват на насочване

         
         

приходи:

     

   Реклама и спонсорство в публичен портал

$     470,0

 

$      478,0

   Услуги на частен портал

100,0

 

102.0

   

$     570,0

 

$      580,0

Печалба преди лихви, данъци, непарични

     

  и други предмети ("Коригирана EBITDA") (а)

$     152,5

 

$      157,5

         

Лихви, данъци, непарични и други артикули (б)

     

Разход за лихви, нето

(25,0)

 

(25,0)

Амортизация и амортизация

(30,0)

 

(29,0)

Непарична компенсация, базирана на акции

(33,5)

 

(32,5)

Доход преди облагане с данъци 

64.0

 

71.0

         

Предоставяне на данък върху дохода

(27,5)

 

(30,5)

         

Нетен доход

$       36.5

 

$        40.5

         

Доход на акция:

     

     Основен

$       0,96

 

$       1.07

     разреден (c)

$       0,88

 

$        0,95

         

Изчисляване на дохода на акция:

     
 

Нетен доход (числител за основен доход на акция)

$       36.5

 

$        40.5

 

Добавка на разходите за лихви върху 1,50% банкноти, без данък

3.5

 

3.5

 

   Числител за намален доход на акция

$       40,0

 

$        44.0

         
 

Среднопретеглени акции в обращение (знаменател за основния доход на акция)

38.0

 

38.0

 

Опции за акции и ограничени запаси

2.0

 

2.5

 

Среднопретеглени акции, издадени при конвертиране на 1,50% Облигации

5.7

 

5.7

 

   Знаменател за намален доход на акция

45.7

 

46.2

         
         
         
https://preglednaprodukta.top/adamour/

(a) Вижте приложение A – Обяснение на финансови мерки, различни от GAAP

 
         

(б) Съгласуване на коригираната EBITDA с нетния доход

 
         

(c) Вижте допълнителните насоки за 2014 г. за изчисляване на дохода на акция по-долу

         

Допълнителна информация относно прогнозата за тримесечието, завършващо 31 декември 2014 г.:

     –     Приходите се очаква да бъдат между 152 милиона до $162 милиона

     –     Коригираната EBITDA се прогнозира да бъде между 42 милиона до $47 милиона

     –     Нетният доход се очаква да бъде между 10,7 милиона до $14,7 милиона

         

Горните указания не включват въздействието, ако има такова, от бъдещо разгръщане на капитал за елементи като обратно изкупуване на акции, придобивания, всякакви бъдещи печалби или загуби от преустановени операции и други бъдещи еднократни, еднократни или необичайни артикули. 

Продължение

WebMD Health Corp.

Допълнително ръководство за 2014 г. за изчисляване на дохода на акция

                         

Въз основа на финансовите насоки на компанията за годината, приключваща 31 декември 2014 г., не се очаква облигациите от 2,50% и 2,25% да бъдат разводняващи цялата година. Въпреки това се очаква облигациите от 1,50% да бъдат разводни за цялата година. Освен това всяка от серията Облигации може да бъде разводняваща в определени тримесечия, в зависимост от размера на нетния доход за това тримесечие. Следващата таблица съдържа приблизителното ниво на нетния доход за отделно тримесечие и за цялата 2014 г., при което всяка от сериите Облигации ще стане разводняваща се с дохода на акция. Доколкото този нетен доход е надвишен за всеки такъв период, таблицата включва също сумите, с които числителят и знаменателят трябва да бъдат коригирани за целите на изчисляването на дохода на акция с намалена стойност. Сумите по-долу предполагат среднопретеглено количество акции с намалена стойност от 40,0 милиона акции (преди ефекта на конвертируемите банкноти) и сумите подлежат на промяна, тъй като този среднопретеглеен брой акции се промени.

 
                         
                         
                         
 

Тримесечни суми

 

Годишни суми

 

Всички суми в милиони

1,50% Бележки

 

2,50% Бележки

 

2,25% Бележки

 

1,50% Бележки

 

2,50% Бележки

 

2,25% Бележки

 
                         

Приблизителен нетен доход, при който конвертируемите банкноти  стават разводняващи:

$                 6.1

 

$               12.4

 

$               13.6

 

$               24.3

 

$               49.6

 

$               54.7

 
                         

Разход за лихви, нетно от данъка за добавка към нетния доход (числител):

$                 0.9

 

$                 1.8

 

$                 1.1

 

$                 3.5

 

$                 7.2

 

$                 4.4

 
                         

Допълнителни акции, които да се включат в среднопретегления брой акции с намалена стойност (знаменател):

5.7

 

6.2

 

3.5

 

5.7

 

6.2

 

3.5

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Обяснение на финансовите мерки, различни от GAAP

Придружаващото прессъобщение на WebMD Health Corp. и прикачените файлове включват както финансови мерки в съответствие с общоприетите счетоводни принципи на САЩ или GAAP, така и финансови мерки извън GAAP. Финансовите мерки без GAAP представляват печалби преди лихви, данъци, непарични и други позиции (които ние наричаме "Коригирана EBITDA") и свързани суми на акция. Коригираната EBITDA трябва да се разглежда като допълнение към, а не като алтернатива за нетни приходи или загуби, изчислени в съответствие с GAAP (наричани по-долу като "нетен доход"). Приложенията към прессъобщението включват съгласуване на финансови мерки извън GAAP с финансовите мерки по GAAP.